• info@masiarustica.com    
  • (34) 616 617 224


COMPRAVENDA DE FINQUES

T

Valoracions de finques a efectes de expropiacions, herències, hipoteques i compravenda

Estudi de segregacions

Estudis de rendibilitat
ENGINYERIA AGRO-FORESTAL

P

Plans tècnics de gestió i millora forestal

Amidaments de finques i terrenys

Cartografies

Estudis i delimitacions de termenals amb GPS

Modificacions cadastrals

Tramitació d'ajudes i subvencions

Legalització i ampliació d'explotacions ramaderes

Gestió d'aprofitaments forestals
ALTRES SERVEIS

N

Projectes de rehabilitació de masies

Obres de rehabilitació de cobertes

Execució de treballs forestals

Gestió d'arrendaments
Next Generation